Found 14 items

▪ הודעה בנוגע לטפסי בקשות סטודנטים לתכניות הריקוד והמוסיקה של אקדמיית האמנויות והקולג' של פיי טיאן

אפריל 30, 2020 - ...

▪ הודעה: טפסי בקשות סטודנטים לתכנית המוסיקה באקדמיית פיי טיאן ובמחלקת אמנות ומוסיקה בקולג' פיי טיאן

יאנ' 28, 2020 - ...

▪ הודעה בנוגע לטפסי בקשות סטודנטים לתוכנית הריקוד באקדמיה של פיי טיאן לאמנויות

יאנ' 28, 2020 - ...

▪ הודעה בנוגע לטפסי בקשות סטודנטים לתכנית הריקוד באקדמיה לאמנויות של פיי טיאן

פבר' 5, 2019 - ...

▪ הודעה: טפסי בקשות סטודנטים לתכנית המוסיקה באקדמיית פיי טיאן במחלקת אמנות ומוסיקה בקולג' פיי טיאן

פבר' 5, 2019 - ...

▪ הודעה בנוגע להגשת מועמדות של תלמידים למגמת המוסיקה של האקדמיה לאמנויות "פֶיי טִיאֶן" ולמחלקת המוסיקה בקולג' של "פֶיי טִיאֶן" (מעודכן)

מרץ 3, 2018 - ...

▪ הודעה בנוגע להגשת מועמדות של תלמידים למגמת הריקוד של האקדמיה לאמנויות "פֶיי טִיאֶן" (מעודכן)

מרץ 3, 2018 - ...

▪ הודעה בנוגע להגשת מועמדות של תלמידים למגמת הריקוד של האקדמיה לאמנויות "פֶיי טִיאֶן"

יאנ' 11, 2017 - ...

▪ הודעה בנוגע להגשת מועמדות של תלמידים למגמת המוסיקה של האקדמיה לאמנויות "פֶיי טִיאֶן" ולמחלקת המוסיקה בקולג' של "פֶיי טִיאֶן"

יאנ' 11, 2017 - ...

▪ הודעה בנוגע להגשת מועמדות של תלמידים למגמת המוסיקה של האקדמיה לאמנויות "פֶיי טִיאֶן" ולמחלקת המוסיקה בקולג' של "פֶיי טִיאֶן"

פבר' 15, 2016 - ...

▪ הודעה בנוגע להגשת מועמדות של תלמידים למגמת הריקוד של האקדמיה לאמנויות "פֶיי טִיאֶן"

פבר' 15, 2016 - ...

▪ הודעה בנוגע להגשת מועמדות של תלמידים למחלקת המוסיקה של הקולג' של "פֶיי טִיאֶן"

פבר' 10, 2015 - ...

▪ הודעה בנוגע להגשת מועמדות של תלמידים למחלקת הריקוד של האקדמיה לאמנויות "פֶיי טִיאֶן"

פבר' 3, 2015 - ...

▪ האקדמיה לאמנויות פיי-טיאן מבקשת ספרי ספרייה

נוב' 26, 2010 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2020