Found 14 items

▪ הודעה: קריאה להגשת עבודות להנצחת יום הפאלון דאפא העולמי 2020

מרץ 13, 2020 - ...

▪ קריאה להגשת מאמרים לוועידה הסינית ה-15 לשיתוף התנסויות באתר מינג-הווי

אוג' 18, 2018 - ...

▪ הודעה: קריאה להגשת עבודות להנצחת יום הפאלון דאפא העולמי 2018

מרץ 9, 2018 - ...

▪ לציון ה-13 במאי: קריאה למתרגלי פאלון דאפא מערביים להגיש מאמרי שיתוף התנסויות למינג-הווי

פבר' 5, 2018 - ...

▪ הודעה: קריאה להגשת עבודות להנצחת יום הפאלון דאפא העולמי 2017

פבר' 28, 2017 - ...

▪ קריאה להגשת מאמרים לוועידה הסינית ה-13 לשיתוף התנסויות באתר מינג-הווי

אוג' 7, 2016 - ...

▪ הודעה: קריאה להגשת עבודות להנצחת יום הפאלון דאפא העולמי 2016

פבר' 29, 2016 - ...

▪ הודעה: קריאה להגשת עבודות להנצחת יום הפאלון דאפא העולמי 2015

מרץ 25, 2015 - ...

▪ הודעה: קריאה להגשת עבודות להנצחת יום הפאלון דאפא העולמי 2014

פבר' 27, 2014 - ...

▪ קריאה להגשת עבודות להנצחת יום השנה העשרים להצגת הפאלון דאפא לציבור

פבר' 20, 2012 - ...

▪ בקשה לכתיבת מאמרים "התרחשויות פלאיות בעולם האנושי"

דצמ' 30, 2010 - ...

▪ קריאה להגשת מאמרים: איך הגעת לתרגל פאלון דאפא?

אוג' 12, 2005 - ...

▪ הודעה: בקשת עזרה לאסוף שמות של מתרגלי פאלון דאפא הנעדרים בסין

מרץ 30, 2005 - ...

▪ "לאמת את הפאלון דאפא עם מחשבות נכונות ופעולות נכונות" - קריאה לכתיבת מאמרים

מרץ 8, 2005 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2020